Mission Statement

The Vietnamese American Community of West Tennessee (VAC) is a 501(c)3 non-profit organization. We aim to preserve and celebrate our rich Vietnamese heritage within the vibrant American landscape; promote a deep sense of pride and identity among all generations, with a special focus on engaging the youth to carry forward our traditions and shared stories; foster connections both within our community and with other communities in the broader Memphis area through educational and cultural programs, and inclusive community events. Our goal is to cultivate mutual respect and understanding, showcasing the depth of Vietnamese culture while embracing the mosaic of American diversity.

Cộng đồng Người Việt tại Memphis và Miền Tây Tennessee (VAC) là một tổ chức phi lợi nhuận . Chúng tôi đặt mục đích bảo tồn, duy trì, và phát huy truyền thống văn hóa phong phú Việt trong bối cảnh đa dạng của xã hội Mỹ. VAC nhắm vào mục tiêu nâng cao lòng tự hào về nguồn gốc Việt; xây dựng một cộng đồng đoàn kết hơn; khích lệ thế hệ trẻ tham gia và tiếp bước xây dựng cộng đồng; kết nối sinh hoạt với các cộng đồng bạn để quảng bá và phát huy văn hoá truyền thống Việt.